Typ nieruchomości

Rodzaj transakcji

Miejscowość

Cena

-

 

 

Polityka prywatności

Polityka prywatności, zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.

INFORMACJA O TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest Urbanowicz Centrum Nieruchomości B. Urbanowicz, G. Urbanowicz S.C.
 
Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Napisz do wyznaczonego przez nas administratora Twoich danych osobowych. Oto dane kontaktowe:
adres e-mail:  biuro@ucn.pl
adres pocztowy:  Administrator Ochrony Danych Osobowych Urbanowicz Centrum Nieruchomości, 75-014 Koszalin, ul. Władysława Andersa 2
 
Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je podczas podpisywania umowy pośrednictwa w naszym biurze, lub przekazałeś je nam dobrowolnie mailem lub telefonicznie, aby uzyskać informacje o ofercie lub usługach.
 
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Urbanowicz Centrum Nieruchomości?
Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu doprowadzenia do zawarcia transakcji sprzedaży lub wynajmu oraz przekazywania informacji o ofertach i składanych propozycjach.
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.
 
Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Podanie Twoich danych jest dobrowolne. Ale Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć umowy,  a tym samym świadczyć Ci usługę.
Potrzebne nam będą: adres e-mail, nr telefonu, adres zamieszkania, nr PESEL, stan cywilny. Do przygotowania transakcji sprzedaży/zakupu lub najmu/wynajmu nieruchomości będzie jeszcze potrzebny numer dowodu osobistego i jego data ważności, imiona rodziców,.
 
Jakie masz uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.:
 • prawo dostępu,
 • sprostowania,
 • usunięcia Twoich danych,
 • ograniczenia ich przetwarzania,
 • a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
 
Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:
 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych:  zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych:  Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych:  zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe, możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
 
Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe udostępniamy:
 • drugiej stronie transakcji, z którą za pośrednictwem Urbanowicz Centrum Nieruchomości będziesz zawierał transakcję - dotyczy to procesu złożenia oferty zakupu/najmu nieruchomości, odpowiedzi na złożoną ofertę najmu/zakupu nieruchomości,
 • drugiej stronie transakcji, z którą za pośrednictwem Urbanowicz Centrum Nieruchomości zawierasz,
 • pośrednikowi reprezentującemu drugą stronę transakcji,
 • notariuszowi w celu sporządzenia umowy kupna - sprzedaży nieruchomości,
 • w razie potrzeby udostępniamy je również doradcy kredytowemu i bankowi udzielającemu kredytu.
 
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
- wypełnienia obowiązków z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu art. 49 ustawy  oraz art. 6 ust. 1 lit. C RODO przez 5 lat licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym przeprowadzono transakcję lub zakończono stosunki gospodarcze
- maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
 

Urbanowicz Centrum Nieruchomości w świetle Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw jest instytucją obowiązaną.


Obowiązek ustawowy nakłada na przyjęciu od klienta oświadczenia, czy klient:
a) jest/nie jest* ani był/nie był* w okresie ostatnich 12 (dwunastu) miesięcy osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 11) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz 1132 ze zm.) (dalej: Ustawa),**
b) jest/nie jest* osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 12) Ustawy,***
a) jest/nie jest* członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 3) Ustawy.****
** Art. 2 ust. 2 pkt 11) Ustawy:
Ilekroć w Ustawie jest mowa o osobach zajmujących eksponowane stanowiska polityczne - rozumie się przez to, z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:
a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów oraz sekretarzy stanu,
b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych,
c) członków organów zarządzających partii politycznych,
d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych,
e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych,
f) ambasadorów, chargés d`affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych oraz dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich,
j) inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej,
k) osoby zajmujące krajowe stanowiska i funkcje publiczne wymienione w § 2 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi (Dz. U. z 2021 r., poz. 1381)

*** Art. 2 ust. 2 pkt 12) Ustawy:
Ilekroć w ustawie jest mowa o osobach znanych jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne - rozumie się przez to:
a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
b)   osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne.
**** Art. 2 ust. 2 pkt 3) Ustawy:
Ilekroć w ustawie jest mowa o członkach rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne - rozumie się przez to:
a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
b)   dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
c)   rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.